મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકા ના ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી થી ગામ લોકો ખુશ..

ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી નીસરાહનીય કામગીરી

મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકા ના ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રીની સરાહનીય કામગીરી થી ગામ લોકો ખુશ..

ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી
ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી

મહિસાગર : સંતરામપુર તાલુકા ના ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચ શ્રી ડોડીયાર પ્રકાશભાઈ મોહનભાઈ ની સહેનીય કામગીરી થી ગામ લોકો ખુશ..

આ સરપંચ તેમની પંચાયત ના તમમા અરજદારોને ,

કોઈપણ નાત-જાત નો ભેદભાવ રાખ્યા વગર સતત તેમની પંચાયત ને લગતી કામગીરી તો કરે છે

ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી
ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી

કોઈ પણ ગરીબ માણસ તેમની નજર મા આવે તો તેને પૈસા,અનાજ,અને બાળકોને ભણવાના પુસ્તકો ની પણ વ્યવસ્થા પોતા ના ખર્ચે કરે છે.

ત્યારે ખાસ ઉલ્લેખીનીય છે કે આ સરપંચ છલ્લા પાંચ વર્ષ થી અંબાજી જતા પદયાત્રીઓ ને પોતાના ખર્ચે વિસામો ખોલી ને

ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી
ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી

 

ચા,નાસ્તો,જમવાની અને રાત્રી રોકાવા માટે ની વ્યવસ્થા કરી સેવા નુ કામ પણ કરે છે..

આ સરપંચ વિરુદ્ધ ની ગામ લોકો દ્રારા કોઈ પણ જાત ની ફરીયાદ ઉપલી કચેરી ને મલી નથી..

ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી
ગરાડીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચશ્રી ની સરાહનીય કામગીરી

જેથી આ સરપંચ ને અભિનંદન ને પાત્ર છે
તેવુ લોકોમા ચર્ચાઈ રહ્યુ છે..

🌹વિઠ્ઠલભાઈ અસારી,
મો: ૭૦૧૬૭ ૬૫૭૯૭
સી.પી. ન્યુઝ,
સંતરામપુર-મહિસાગર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp