હળવદ તાલુકાના પુર્વ ધારાસભ્ય પરસોતમભાઈ સાબરીયા સાથે વાતચિત

હળવદ તાલુકાના પુર્વ ધારાસભ્ય પરસોતમભાઈ સાબરીયા સાથે વાતચિત

હળવદ તાલુકાના પુર્વ ધારાસભ્ય પરસોતમભાઈ સાબરીયા સાથે વાતચિત

હળવદ તાલુકાના પુર્વ ધારાસભ્ય પરસોતમભાઈ સાબરીયા સાથે વાતચિત
હળવદ તાલુકાના પુર્વ ધારાસભ્ય પરસોતમભાઈ સાબરીયા સાથે વાતચિત

 

 

મોરબી ૬૫ વિધાનસભાની ચુટણીમા હળવદ તાલુકાના

પુર્વ ધારાસભ્ય પરસોતમભાઈ સાબરીયા સાથે વાતચિત જુવો..

 

ક્રાઈમ પેટ્રોલીંગ ન્યુઝ ચેનલ રજાક બુખારી, મોરબી

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp