સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટીમાં ભૂલ હોય તો શાળાએ સુધારી આપવી પડે

પ્રતીકાત્મક તસવીર:સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટીમાં ભૂલ હોય તો શાળાએ સુધારી આપવી પડે..

સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટીમાં ભૂલ હોય તો શાળાએ સુધારી આપવી પડે..

પ્રતીકાત્મક તસવીર:સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટીમાં ભૂલ હોય તો શાળાએ સુધારી આપવી પડે..
પ્રતીકાત્મક તસવીર:સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટીમાં ભૂલ હોય તો શાળાએ સુધારી આપવી પડે..

 

 

ગુજરાત હાઇકોર્ટનો આદેશ

સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ માં જો શાળાએ કોઈ ભૂલ ચૂક કરી હોય તો તે સુધારવાની શાળાની ફરજ છે

અને તે શાળાએ સુધારવી જ પડે એમ ગુજરાત હાઇકોર્ટે એક આદેશમાં ઠરાવ્યું છે

શહેરની એક શાળામાં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થીનીના સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટમાં જરૂરી સુધારો કરી આપવા કરાયેલા હુકમમાં હાઇકોર્ટે આ મુજબ ઠરાવ્યું હતું

અરજદાર વિદ્યાર્થીનીના સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ માં જરૂરી સુધારો કરી આપવા માટે હાઇકોર્ટનો હુકમ

હાઇકોર્ટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે પ્રસ્તુત કેસમાં અરજદાર વિદ્યાર્થી ની દ્વારા રજુ કરાયેલ જન્મનો દાખલો જન્મનું પ્રમાણપત્ર

એ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જારી એક વૈજ્ઞાનિક પ્રમાણપત્ર છે

જે પુરાવા તરીકે તે ઘણું મૂલ્યવાન હોય છે જન્મના પ્રમાણપત્રમાં ઉલ્લેખ કરાયેલી જન્મ તારીખ એ જન્મ મરણ અધિનિયમ હેઠળ વૈજ્ઞાનિક જોગવાઈ હેઠળ નોંધાયેલ હોય છે

એક વખત ભૂલ થઈ હોય તો તેને સુધારવી પડે ખાસ કરીને ત્યારે જે જ્યારે વિદ્યાર્થીની તરફથી રજૂ કરાયેલ જન્મના પ્રમાણપત્રને લઈ કોઈ વિવાદ નથી

તેથી તેના આધારે શાળાએ સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ માં જરૂરી સુધારો કરી આપવો જોઈએ

અરજદાર વિદ્યાર્થીની તરફથી એવી રજૂઆત કરાઈ હતી

કે જે તે વખતે તેણે માતા પિતાએ તેણીને શાળામાં એડમિશન વખતે ભૂલથી બીજી જન્મ તારીખ લખાવી હતી.

અરજદારની સાચી જન્મ તારીખ તારીખ 21 8 1991 છે

તેના બદલે સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટમાં તારીખ 22/8/1991 લખાયેલું છે

અરજદારે જરૂરી સુધારો કરી આપવા માટે શાળા સમક્ષ તેના જન્મનું પ્રમાણપત્ર તેણીના પિતા નું સોગંદનામું નામ સહિતના જરૂરી પુરાવા રજૂ કર્યા છે

ત્યારે શાળાએ સાચો સુધારો કરી આપવો જોઈએ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp