સંતરામપુર : વિસ્તાર ની પ્રતાપપુરા પ્રાથમિકશાળ।મા ગરીબ બાળકો માટે બનાવવા મા આવતા મધ્યાન ભોજન યોજનામા મશ મોટી ગેરરીતી…

સંતરામપુર : વિસ્તાર ની પ્રતાપપુરા પ્રાથમિકશાળ।મા ગરીબ બાળકો માટે બનાવવા મા આવતા મધ્યાન ભોજન યોજનામા મશ મોટી ગેરરીતી..

સંતરામપુર : વિસ્તાર ની પ્રતાપપુરા પ્રાથમિકશાળ।મા ગરીબ બાળકો માટે બનાવવા મા આવતા મધ્યાન ભોજન યોજનામા મશ મોટી ગેરરીતી..

સંતરામપુર : વિસ્તાર ની પ્રતાપપુરા પ્રાથમિકશાળ।મા ગરીબ બાળકો માટે બનાવવા મા આવતા મધ્યાન ભોજન યોજનામા મશ મોટી ગેરરીતી..
સંતરામપુર : વિસ્તાર ની પ્રતાપપુરા પ્રાથમિકશાળ।મા ગરીબ બાળકો માટે બનાવવા મા આવતા મધ્યાન ભોજન યોજનામા મશ મોટી ગેરરીતી..

 

મહિસાગર જિલ્લા મા આવેલ સંતરામપુર નગર પાલિકા વિસ્તાર ની પ્રતાપપુરા પ્રાથમિક શાળ।,

બ્રાંચ નંબર ૧ મા ગરીબ બાળકો માટે બનાવવા મા આવતા

મધ્યાન ભોજન યોજના મા મશ મોટી ગેરરીતીસામે આવી..

 

આ શાળા મા જયારે ભોજન તૈયાર કરવામા આવે છે ત્યારે કાચા અનાજ ની કોઈ સાફ સફાઈ થતી જ નથી

અને બાળકો ને જેવુ તેવુ અનાજ કે જે જાનવર પણ ના ખાય તેવુ બાફી ને આપી દેવા મા આવે છે..

ત્યારે તારીખ ૫/૭/૨૦૨૩
ના રોજ બનાવેલી

ખીચડી મા કોઈજ સામગ્રી નાખે જોવા મળતી નથી..

આવા બાલ વિધાર્થીઓ ને અપાતા ભોજન થી વાલીઓ મા રોષ જોવા મળી રહ્યો છે

અને તાત્કાલિક ઉપરી તંત્ર આ ઉપર ધ્યાન આપે તેવી માંગ જોવા મળે છે..

 

🌹વિઠ્ઠલભાઈ અસારી, સી.પી.ન્યુઝ ,
સંતરામપુર – મહિસાગર

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp