હાલોલ મામલતદાર કચેરીમાં આવેલી જનસેવા કેન્દ્રમાં સેવકો દ્વારા લાભાર્થીઓ પાસે ઉઘાડી લુટ

હાલોલ મામલતદાર કચેરીમાં આવેલી જનસેવા કેન્દ્રમાં સેવકો દ્વારા લાભાર્થીઓ પાસે ઉઘાડી લુટ   સરકાર દ્વારા ચલાવવામાં આવતા અને મામલતદાર કચેરીની…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp