મહિસાગર : કડાણા તાલુકાની દધાલિયા ગ્રામ પંચાયતમા મહિલા સરપંચ અને સરપંચ પિતા દ્વારા તલાટીની ખોટી સહી કરી ગેરવહીવટ કરવામાં આવતા કડાણા પોલીસ..

મહિસાગર : કડાણા તાલુકાની દધાલિયા ગ્રામ પંચાયતમા મહિલા સરપંચ અને સરપંચ પિતા દ્વારા તલાટીની ખોટી સહી કરી ગેરવહીવટ કરવામાં આવતા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp