મીની સિવિલ હોસ્પિટલ ને _ઠેંગો ,ખાનગીને કરોડની ખેરાત?

મીની સિવિલ હોસ્પિટલ ને _ઠેંગો ,ખાનગીને કરોડની ખેરાત?   આણંદમાં સિવિલ હોસ્પિટલ લટકણિયું બનતા કોરોના કાર્ડ દરમિયાન સરકાર દ્વારા નેતાઓના…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp