મહિસાગર : કડાણા તાલુકામાં ડીટવાસ ગ્રામપંચાયતના બે સભ્યોએ અનુ.જનજાતીના બોગસ પ્રમાણપત્રો પોતાનાં અંગત લાભ માટે બનાવી..

મહિસાગર : કડાણા તાલુકામાં ડીટવાસ ગ્રામપંચાયતના બે સભ્યોએ અનુ.જનજાતીના બોગસ પ્રમાણપત્રો બનાવી.. મહિસાગર જીલ્લા ના કડાણા તાલુકામાં ડીટવાસ ગ્રામપંચાયતના બે…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp