મજુરી કામ માટે બાળમજૂરોને બહારના રાજ્યમાંથી લાવીને મજૂરી કરાવવાનું ચાલતું કૌભાંડ

મજુરી કામ માટે બાળમજૂરોને બહારના રાજ્યમાંથી લાવીને મજૂરી કરાવવાનું ચાલતું કૌભાંડ       આણંદ શહેરમાં ચાલતું બાળમજૂરીનું દુષણ ઓછા…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp