ભ્રષ્ટાચારના દસ્તાવેજો સળગાવવા આગ લગાડવામાં આવી: કોંગ્રેસ

ભ્રષ્ટાચારના દસ્તાવેજો સળગાવવા આગ લગાડવામાં આવી: કોંગ્રેસ   ગાંધીનગરના જૂના સચિવાલયના બ્લોક નંબર 16માં કે જ્યાં પંચાયત વિભાગનું કાર્યાલય છે…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp