ભવ્ય લગ્ન કરાવી દેવાના નામે છેતરપિંડી સુરતમાં 43 લોકો પાસેથી એડવાન્સમાં બે પોઇન્ટ બહાર કરોડ લઈ લીધા પછી લગ્ન ન કરાવી આપ્યા પોલીસે દંપતીની ધરપકડ કરી

ભવ્ય લગ્ન કરાવી દેવાના નામે છેતરપિંડી સુરતમાં 43 લોકો પાસેથી એડવાન્સમાં બે પોઇન્ટ બહાર કરોડ લઈ લીધા પછી લગ્ન ન…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp