બોટાદ:રાણપુર શહેરમાં આવેલ નવાપરા વિસ્તારમાં ગંદકીના ઢગલાથી રહીશો ત્રાહીમામ

બોટાદ:રાણપુર શહેરમાં આવેલ નવાપરા વિસ્તારમાં ગંદકીના ઢગલાથી રહીશો ત્રાહીમામ     બોટાદ જીલ્લાના રાણપુર શહેરમાં આવેલ નવાપરા વિસ્તારમાં ગંદકીના ઢગલાથી…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp