નડિયાદ એસઆરપી કેમ્પ સામે આવેલ સોસાયટીઓમાં ઉભરતી ગટરથી પ્રજાજનો પરેશ….!

નડિયાદ એસઆરપી કેમ્પ સામે આવેલ સોસાયટીઓમાં ઉભરતી ગટરથી પ્રજાજનો પરેશ….!     ખેડા જિલ્લાનું નડિયાદ એટલે ગંદકીનું સામ્રાજ્ય એવું કહી…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp