ગાંધીનગરમાં ઓક્ટોબરમાં રેકોર્ડ ઠંડી લઘુતમ પારો 16.9 ડિગ્રી

ગાંધીનગરમાં ઓક્ટોબરમાં રેકોર્ડ ઠંડી લઘુતમ પારો 16.9 ડિગ્રી   ગાંધીનગરના ઇતિહામાં ઓક્ટોબર માસમાં સૌથી વધુ ઠંડીનો અનુભવ નગરવાસીઓએ કર્યો છે.…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp