ડ્રેનેજના કામના 1 વર્ષ બાદ રોડનું પેચવર્ક કર્યું, કોન્ટ્રાક્ટરો સામે પાલિકાનું તંત્ર લાચાર

ડ્રેનેજના કામના 1 વર્ષ બાદ રોડનું પેચવર્ક કર્યું, કોન્ટ્રાક્ટરો સામે પાલિકાનું તંત્ર લાચાર   શહેરમાં કોન્ટ્રાક્ટરો તેમની મનમાની કરતા હોવાના…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp