કરેજ તાલુકાના કસરા ગામે જીવિત હોવા છતાં મરણનુંસર્ટી લાવી પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા યોજનાની ઘટના આવી સામે…..

કરેજ તાલુકાના કસરા ગામે જીવિત હોવા છતાં મરણનુંસર્ટી લાવી પ્રધાનમંત્રી સુરક્ષા યોજનાની ઘટના આવી સામે…..     કાંકરેજ તાલુકામાં લોકોને…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp