ઉપલેટા દિવ્યજ્યોત દિવ્યાંગ મંદબુદ્ધિ શાળા માં રાષ્ટ્રીય દિવ્યાંગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી

ઉપલેટા દિવ્યજ્યોત દિવ્યાંગ મંદબુદ્ધિ શાળા માં રાષ્ટ્રીય દિવ્યાંગ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી     રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરમાં કોલકી રોડ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp