અમરેલીના રાજુલા તાલુકાના માંડળ ગામ નજીક ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ રોડ પરથી નીચે ઉતારી……..

અમરેલીના રાજુલા તાલુકાના માંડળ ગામ નજીક ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ રોડ પરથી નીચે ઉતારી……..     ખોડીયાર ટ્રાવેલ્સ બસના ડ્રાઈવરે સ્ટેરીંગ…

અમરેલીના રાજુલા તાલુકાના માંડળ ગામ નજીક ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ રોડ પરથી નીચે ઉતારી……..

અમરેલીના રાજુલા તાલુકાના માંડળ ગામ નજીક ખાનગી ટ્રાવેલ્સ બસ રોડ પરથી નીચે ઉતારી……..     ખોડીયાર ટ્રાવેલ્સ બસના ડ્રાઈવરે સ્ટેરીંગ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp