અપક્ષોના ભાવ ખુલ્યા.: ફોર્મ પાછું ખેંચવાના 5 લાખ સુધી, લડવાના 10 લાખ સુધી ભાવ

અપક્ષોના ભાવ ખુલ્યા.: ફોર્મ પાછું ખેંચવાના 5 લાખ સુધી, લડવાના 10 લાખ સુધી ભાવ   ઉમેદવારી પત્રો ભરતા જ અપક્ષો…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp