વંદેલી ગ્રામ પંચાયતમાં દરેક કામો માત્ર કાગળ પર શું ભ્રષ્ટાચારી પંચાયત સામે TDO તપાસ કરશે???

વંદેલી ગ્રામ પંચાયતમાં દરેક કામો માત્ર કાગળ પર શું ભ્રષ્ટાચારી પંચાયત સામે TDO તપાસ કરશે???   મોરવા હડફ તાલુકાના વંદેલી…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp