પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન ખાતુભાઈ પગી કોંગ્રેસમાં જોડાયા

પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરાના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન ખાતુભાઈ પગી કોંગ્રેસમાં જોડાયા   પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરા ના ભારતીય જનતા પાર્ટીના આગેવાન…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp