ગુજરાત રાજ્ય વકફ બૉર્ડ માં ફકીર-દિવાન સમાજ ને પ્રતિનિધિત્વ આપવા રજૂઆત

ગુજરાત રાજ્ય વકફ બૉર્ડ માં ફકીર-દિવાન સમાજ ને પ્રતિનિધિત્વ આપવા મહિસાગર જિલ્લા માં રજૂઆત ગુજરાત રાજ્ય વકફ બોર્ડ દ્વારા અત્યારે…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp