કડાણા : રાજ્યના ત્રીજા નંબરના ડેમમાં માત્ર 7 ફૂટ પાણી સિંચાઈ માટે બચ્યું છે..

રાજ્યના ત્રીજા નંબરના કડાણા ડેમમાં માત્ર 7 ફૂટ પાણી સિંચાઈ માટે બચ્યું છે…     રાજ્યના ત્રીજા નંબરના કડાણા ડેમમાં…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp