લુણાવાડા અને સંતરામપુર ની બેઠકમાં કોંગ્રેસનું કોકડું ગુચવાયુ…

લુણાવાડા અને સંતરામપુર ની બેઠકમાં કોંગ્રેસનું કોકડું ગુચવાયુ…   બેઠક પર નામ જાહેર ન થતા કાર્ય કરો મૂંઝવણમાં મુકાયા મહીસાગર…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp