રોઝડના વેપારીએ ગ્રાહકનું સોનાનું લોકીટ અને ચાંદીની લક્કી પરત કર્યુ

રોઝડના વેપારીએ ગ્રાહકનું સોનાનું લોકીટ અને ચાંદીની લક્કી પરત કર્યુ   તલોદ તાલુકાના રોઝડ સ્ટેશન પર આવેલ શ્રીરામ કીરાણા સ્ટોર…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp