મોહસીને આઝમ મિશન દ્વારા યૌમે મૂહામીદ અશરફ નિમિતે 2 ટન ઘઉં ના લોટ નું જરૂરતમંદ પરિવારો માં વિતરણ કરવામાં આવ્યું

મોહસીને આઝમ મિશન દ્વારા યૌમે મૂહામીદ અશરફ નિમિતે 2 ટન ઘઉં ના લોટ નું જરૂરતમંદ પરિવારો માં વિતરણ કરવામાં આવ્યું…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp