મખણા-ઓરીરાથી નિરોણા સુધીના રોડના કામમાં મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપ

મખણા-ઓરીરાથી નિરોણા સુધીના રોડના કામમાં મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચારનો આક્ષેપ   ભુજ તાલુકાના મખણાથી વટાછડ, મેડીસર, અોરીરા, નિરોણા સુધીના રોડના કામમાં ભ્રષ્ટાચાર…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp