બાવળામાં ગેસના લાલ બાટલાનો કાળો કારોબાર, નોંધાયેલ બાટલા સમયસર ન મળતાં ગ્રાહકોમાં આક્રોશ

બાવળામાં ગેસના લાલ બાટલાનો કાળો કારોબાર, નોંધાયેલ બાટલા સમયસર ન મળતાં ગ્રાહકોમાં આક્રોશ   બાવળામાં સબસીડી વાળા ગેસના લાલ બાટલાનો…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp