જામનગરમાં વ્યાજે લીધેલા 3 લાખના આઠ લાખ ચૂકવ્યા છતાં વ્યાજખોરોનો ત્રાસ કંટાળીને યુવકે પોલીસ નું સરણ લીધું

જામનગરમાં વ્યાજે લીધેલા 3 લાખના આઠ લાખ ચૂકવ્યા છતાં વ્યાજખોરોનો ત્રાસ કંટાળીને યુવકે પોલીસ નું સરણ લીધું   જામનગર ટાઉનહોલ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp