જમીન મિલકતના દસ્તાવેજો ની નોંધણીની કાયદાકીય જોગવાઈઓ

જમીન મિલકતના દસ્તાવેજો ની નોંધણીની કાયદાકીય જોગવાઈઓ     પક્ષકારો એ સહી કરેલા લખાણ દસ્તાવેજને રજીસ્ટ્રેશન માટે કેટલા સમયમાં રજૂ…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp