ઉપ સળ અને આજુબાજુના ગામોમાં ઇટના ભઠ્ઠા ના માલિકો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં માટે ખનન થતું હોવાને રાવ

ઉપ સળ અને આજુબાજુના ગામોમાં ઇટના ભઠ્ઠા ના માલિકો દ્વારા મોટા પ્રમાણમાં માટે ખનન થતું હોવાને રાવ   વાસંદા તાલુકામાં…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp