અરવલ્લીના મોડાસા ખાતે નારી સંમેલન યોજાયું

અરવલ્લીના મોડાસા ખાતે નારી સંમેલન યોજાયું મહિલાઓમાં નારી અદાલતની સમજણ, મહિલા સશક્તિકરણ તથા મહિલા વિષયક યોજનાઓની જાણકારી માટે નારી સંમેલન…

RSS
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram
WhatsApp